Leveringsvoorwaarden

ad meeuwsen

ALGEMENE VOORWAARDEN: TADIS MARKETING SERVICES
Artikel 1: Algemeen
1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met TADIS MARKETING SERVICES, nader aan te duiden als TADIS MARKETING SERVICES, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijkingen.

1.2 Indien en voor zover een aanbieding en/of offerte en/of overeenkomst van deze voorwaarden afwijkende bepalingen bevat, zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 2: Aanbiedingen en opdrachten
2.1 Alle door of namens TADIS MARKETING SERVICES gedane offertes zijn vrijblijvend en kunnen steeds worden ingetrokken, zolang niet op die offertes gegeven opdrachten zijn aanvaard door TADIS MARKETING SERVICES, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 Opdrachten, die aan TADIS MARKETING SERVICES worden gegeven, hetzij rechtstreeks, dan wel via vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden TADIS MARKETING SERVICES pas na door deze gedane schriftelijke bevestiging van aanvaarding.

2.3 Ingeval overeenkomsten met TADIS MARKETING SERVICES een herhalend karakter hebben, zijn deze slechts bindend voor het door TADIS MARKETING SERVICES vastgelegde tijdsbestek.

2.4 Indien en nadat een opdracht van TADIS MARKETING SERVICES is verstrekt en door deze is aanvaard of indien een overeenkomst met TADIS MARKETING SERVICES is gesloten, kan deze slechts worden gewijzigd en/of geannuleerd met toestemming van TADIS MARKETING SERVICES en op de door TADIS MARKETING SERVICES te stellen voorwaarden.
In geval van annulering zal de koper/opdrachtgever aan TADIS MARKETING SERVICES zijn geleden verlies of de gederfde winst moeten vergoeden, tenzij anders is afgesproken.

2.5 Alle bijkomende werken en leveringen van welke aard ook, blijven ten laste van de koper/opdrachtgever en worden beschouwd als wijziging in de opdracht. De uitvoering van de bedoelde bijkomende werken en/of leveringen kan alleen dan van TADIS MARKETING SERVICES geëist worden, wanneer een voorafgaande afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen tot stand gekomen is.

2.6
Alle prijzen genoemd door TADIS MARKETING SERVICES zijn exclusief B.T.W.

Artikel 3: Levering, risico en aansprakelijkheid
3.1 Indien de levering van zaken tot de opdracht behoort, zijn deze zaken voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever vanaf het moment waarop de zaken het bedrijf van TADIS MARKETING SERVICES te Hoevelaken hebben verlaten.Als franco levering is overeengekomen, wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd tenzij tevoren anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending komen de meerdere kosten ten laste van de opdrachtgever.

3.2 Het aannemen van zaken door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het recu, geldt als bewijs dat de zaken in goede staat waren; oponthoud of vertraging tijdens het transport is niet voor rekening en risico van TADIS MARKETING SERVICES, tenzij door haar schuld veroorzaakt;
de zaken reizen voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever.

3.3 De opdracht wordt door TADIS MARKETING SERVICES uitgevoerd binnen het afgesproken tijdsbestek, tenzij TADIS MARKETING SERVICES door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) zou zijn verhinderd zorg te dragen voor een tijdige nakoming; TADIS MARKETING SERVICES geeft de opdrachtgever bericht wanneer de opdrachten zullen worden uitgevoerd, terwijl de opdrachtgever terstond mededeling van TADIS MARKETING SERVICES zal ontvangen van een geval van verhindering voor en niet toerekenbare tekortkoming; opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; bij niet tijdige levering dient TADIS MARKETING SERVICES derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

3.4 Bij ontvangst van de zaken controleert en verklaart de opdrachtgever/koper schriftelijk, dat hij de zaken in goede staat, compleet met alle toebehoren en een eventuele gebruiksaanwijzing, heeft ontvangen; eventuele klachten dienen terstond bij aflevering te worden gemeld aan TADIS MARKETING SERVICES; nadien kunnen nog slechts binnen 8 dagen na aflevering bezwaren schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij TADIS MARKETING SERVICES, indien aannemelijk wordt gemaakt dat de klachten niet eerder konden worden geconstateerd; latere bezwaren behoeven door TADIS MARKETING SERVICES niet in behandeling te worden genomen.

3.5 Het indienen van bezwaren bij TADIS MARKETING SERVICES geeft nimmer recht betaling van de faktuur op te schorten.

3.6 Opdrachtgever wordt geacht met TADIS MARKETING SERVICES te zijn overeengekomen als is omschreven in de opdrachtbevestiging. Als TADIS MARKETING SERVICES op de achtste dag na verzending van de opdrachtbevestiging niet van opdrachtgever het schriftelijk bericht heeft ontvangen, dat de inhoud van de bevestiging afwijkt van hetgeen zou zijn overeengekomen.

Artikel 4: Gegevens opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die TADIS MARKETING SERVICES naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van TADIS MARKETING SERVICES te stellen.

4.2 TADIS MARKETING SERVICES heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.

Artikel 5: Uitvoering opdracht
5.1 TADIS MARKETING SERVICES bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

5.2 TADIS MARKETING SERVICES heeft het recht werkzaamheden door derden te laten verrichten, zonder overleg met opdrachtgever.

5.3 Wanneer tijdens de opdracht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever werkzaamheden zijn verricht die niet uitdrukkelijk vallen onder de werkzaamheden als overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van TADIS MARKETING SERVICES het vermoeden ontleend, dat deze werkzaamheden in aparte opdracht van opdrachtgever zijn verricht.

Artikel 6: Afgifte, overdracht en acceptatie
6.1 De opdracht wordt geacht te zijn voltooid zodra opdrachtgever c.q. de fiscus de stukken in zijn feitelijk bezit heeft gekregen, al dan niet door ons kantoor aangevoerd, c.q. zodra mondelinge adviezen zijn verstrekt of controle- en andere werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever, al dan niet ad interim, zijn uitgevoerd, c.q. diensten zijn verricht.

6.2 TADIS MARKETING SERVICES heeft aan haar plicht voldaan door de stukken éénmaal aan te bieden op het afgesproken tijdstip aan opdrachtgever. Het aanbod van afgifte wordt met afgifte gelijk gesteld. Bij weigering van in ontvangstname van de stukken door opdrachtgever zal TADIS MARKETING SERVICES deze tot dertig dagen na aanbieding (doen) opslaan, in welk geval de kosten van (retour)vracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van opdrachtgever komen. TADIS MARKETING SERVICES zal opdrachtgever alsdan schriftelijk berichten, dat deze de stukken kan (doen) afhalen tegen contante betaling. Na ommekomst van voormelde termijn van dertig dagen is TADIS MARKETING SERVICES gerechtigd over de stukken te beschikken.

6.3 De opdrachtgever wordt geacht de goederen zonder bezwaren te hebben geaccepteerd wanneer niet uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk wordt gereclameerd. Indien TADIS MARKETING SERVICES na verloop van deze termijn aan een reclame aandacht schenkt, geschiedt zulks onverplicht en de opdrachtgever kan daaraan geen rechten verbinden. Wanneer opdrachtgever binnen acht dagen na ontvangst bezwaren uit, dient TADIS MARKETING SERVICES de gelegenheid te krijgen binnen een redelijke termijn een hercontrole uit te voeren.

Indien een afgifte/overdracht in gedeelten plaatsvindt, zal elke afgifte/overdracht als een afzonderlijke overeenkomst worden beschouwd met alle daaruit voortvloeiende en daaraan verbonden gevolgen, welke geheel voor rekening van opdrachtgever zijn.

Artikel 7: Annulering
Indien opdrachtgever de aan TADIS MARKETING SERVICES verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is opdrachtgever verplicht om aan TADIS MARKETING SERVICES alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst gemaakte (on)kosten te vergoeden, zulks onverminderd het recht van TADIS MARKETING SERVICES op schadevergoeding wegens winstverderving alsmede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden en kosten.

Artikel 8: Ontbinding
Buitengerechtelijke ontbinding door de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1 TADIS MARKETING SERVICES aanvaardt aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis, indien en voor zover de aansprakelijkheid door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, met een maximum van € 5.000. Aansprakelijkheid voor schade bij derden veroorzaakt door ondergeschikten wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.2 De opdrachtgever vrijwaart TADIS MARKETING SERVICES voor alle afspraken van derden die direct of indirect het gevolg zijn van de toerekenbare tekortkoming.

Artikel 10: Omvang
De opdracht en de overeengekomen diensten omvatten al hetgeen, wat nadrukkelijk in de offerte, opdrachtbevestiging en/of overeenkomst is vermeld en bovendien al hetgeen in een stilzwijgende zogenaamd doorlopende opdracht c.q. incidentele opdracht in de accountants-, belasting- en organisatie- advies-praktijk gebruikelijk is c.q. niet ongebruikelijk is te doen.

Artikel 11: Recht van terughouding
Opdrachtgever machtigt door het verstrekken van een opdracht TADIS MARKETING SERVICES onherroepelijk tot het terughouden van de overgegeven stukken en administratie totdat opdrachtgever de prijs voor de verrichte diensten volledig heeft betaald.

Artikel 12: Betaling en incasso
12.1 TADIS MARKETING SERVICES is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling, interim-betalingen of zekerheidsstelling te verlangen alvorens tot levering of verdere levering over te gaan en bij weigering van opdrachtgever haar verplichtingen op te schorten.

12.2 Na het verstrijken van 14 dagen na de faktuurdatum is de opdrachtgever in verzuim en wettelijke rente +2% verschuldigd.

12.3 Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk integraal opeisbaar zijn.

12.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

12.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare fakturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere faktuur.

12.6 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van de voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever verschuldigd:

– over de eerste € 2.900 15%;
– over het meerdere tot € 6.000 10%;
– over het meerdere tot € 15.000 8%;
– over het meerdere tot € 59.000 5%;
– over het meerdere 3%.

12.7 Indien TADIS MARKETING SERVICES aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Ook de kosten van een premature faillissementsaanvraag vallen onder de incassokosten.

12.8 De opdrachtgever is jegens TADIS MARKETING SERVICES de door TADIS MARKETING SERVICES gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn.
Dit geldt alleen indien TADIS MARKETING SERVICES en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

12.9
a. De vordering van TADIS MARKETING SERVICES op de opdrachtgever is onmiddelijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– indien na het sluiten van de overeenkomst aan TADIS MARKETING SERVICES omstandigheden ter kennis komen, die TADIS MARKETING SERVICES goede grond geven te vrezen, dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien TADIS MARKETING SERVICES de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is TADIS MARKETING SERVICES bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van TADIS MARKETING SERVICES schadevergoeding te vorderen.

b. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal, waarvan TADIS MARKETING SERVICES zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is TADIS MARKETING SERVICES bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13: Verjaring
Vorderingen op TADIS MARKETING SERVICES verjaren na verloop van één jaar na het tot stand komen van de rechtsbetrekking.

Artikel 14: Beslag
De opdrachtgever zal geen verhaal nemen op de vorderingen die TADIS MARKETING SERVICES op bank- en/of giro-instellingen zullen hebben of op de bankrekening van TADIS MARKETING SERVICES in verband met de daardoor te verwachten acute bedrijfsproblemen.

Artikel 15: Geheimhouding en exclusiviteit
15.1 TADIS MARKETING SERVICES zal tegenover derden die niet bij de opdracht betrokken zijn geheimhouding betrachten, behoudens verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens die de wet hem oplegt. De geheimhouding betreft alle informatie van vetrouwelijke aard, die door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

15.2 TADIS MARKETING SERVICES mag de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten aan te wenden voor statistische of vergelijkbare doeleinden, zolang de oorspronkelijke opdrachtgever maar niet te herleiden is.

Artikel 16: Intellectuele eigendom
16.1 TADIS MARKETING SERVICES behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot geestesprodukten die hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die produkten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

16.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan die produkten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesprodukten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

16.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die produkten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van TADIS MARKETING SERVICES

Artikel 17: Toepasselijk recht
Tussen TADIS MARKETING SERVICES en opdrachtgever zal steeds Nederlands recht van toepassing zijn en eventuele geschillen worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Groningen, voor zover zij tot de competentie van een rechtbank horen.

Deze voorwaarden zijn niet gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements-rechtbank, doch steeds kosteloos te verkrijgen bij TADIS MARKETING SERVICES of te lezen op deze website.

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by TADIS Marketing Services and whilst we endeavour to keep the information up-to-date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of or in connection with the use of this website.

Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of TADIS Marketing Services. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, TADIS Marketing Services takes no responsibility for and will not be liable for the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.